Protecția datelor

MENȚIUNI LEGALE

Ce este GDPR și când intră în vigoare?

General Data Protection Regulation (GDPR) este un regulament adoptat de către Uniunea Europeană (2016/679) pentru protecția persoanelor fizice în ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera lor circulație. Acesta va abroga Directiva 95/46/CE și va intra în vigoare la 25 mai 2018.

 

Regulamentul European privind Protecția Datelor, prescurtat GDPR,  va întări protecția datelor cu caracter personal, inclusiv a celor vehiculate pe internet. Acest regulament a fost adoptat în 27 aprilie 2016 și va fi aplicabil, efectiv, din data de 25 mai 2018.

 

Regulamentul General pentru Protecția Datelor a fost adoptat în contextul evoluției tehnologice rapide și al globalizării. Acestea au generat noi provocări pentru protecția datelor cu caracter personal. În ultimele decenii, colectarea și schimbul de date personale au crescut deoarece actuala tehnologie permite societăților private și autorităților publice să utilizeze date cu caracter personal la un nivel fără precedent.

De aceea, crearea unui climat de încredere este important pentru că permite dezvoltarea economiei digitale. Evoluțiile tehnologice impun un cadru solid și coerent în ceea ce privește protecția datelor în Uniunea Europeană. Prin adoptarea acestui regulament, persoanele fizice vor avea mai mult control asupra datelor lor personale, iar cei care colectează și prelucrează datele personale își vor consolida securitatea juridică și operatională.

 

GDPR este un regulament, ceea ce înseamnă că dispozițiile sale  vor fi imediat aplicabile la data de mai sus, fără a fi necesare acțiuni sau măsuri de implementare din partea statelor Uniunii Europene.

În mediul virtual, orice fel de informații referitoare la un individ aflat pe teritoriul Uniunii Europene vor fi protejate de regulament. Aici sunt incluse, pe lângă datele personale conținute de documentele de identitate și alte date solicitate, deținute în mod obișnuit de site-uri, precum adresa IP, adresa de email, informații despre dispozitiv, precum, adresa de domiciliu/reședința, data nașterii, informații financiare online, inclusiv istoricul tranzacțiilor online.

 

Ce este considerat ca fiind date personale?

Orice fel de informație care poate fi utilizată să identifice  o persoana fizică, direct sau indirect, este considerată ca fiind dată cu caracter personal:

 • Nume și prenume
 • Data nașterii
 • Adresa de domiciliu/rezidența
 • Adresa de email
 • CNP sau alt identificator
 • Identificarea locației
 • Adresa IP, device ID
 • Tranzacții online etc.

 

Care sunt categoriile speciale de date cu caracter personal?

Datele personale care trebuie să fie tratate cu maximă securitate:

 • Date privind starea de sănătate
 • Originea rasială sau etnică
 • Date privind viața sexuală și orientarea sexuală
 • Confesiunile religioase
 • Convingerile filosofice
 • Apartenența la sindicate
 • Datele genetice, biometrice
 • Opiniile politice

 

Ce drepturi vor avea persoanele vizate în temeiul Regulamentului GDPR?

În temeiul regulamentului, persoanele vizate au următoarele drepturi:

 • Dreptul de a fi informat (dreptul de a cunoaște cum vor fi utilizate datele)
 • Dreptul de acces (dreptul persoanelor vizate de a obține confirmarea că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care le privesc si de acces la acestea)
 • Dreptul la rectificare
 • Dreptul la ștergerea datelor («dreptul de a fi uitat »)
 • Dreptul la restricționarea  prelucrării
 • Dreptul la portabilitatea datelor
 • Dreptul la opoziție și dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri

 

 

 

PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

     De ce colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Datele cu caracter personal pe care le colectăm sunt necesare pentru:

 • Identificarea dumneavoastră, identificarea asiguraților și a beneficiarilor;
 • Examinarea, acceptarea in asigurare, determinarea prețurilor, evaluarea riscurilor;
 • Realizarea oricăror operațiuni necesare pentru executarea și gestionarea contractelor și a eventualelor cereri de despagubiri, precum a diverselor solicitari;
 • Gestionarea datoriilor neplătite și recuperarea acestora;
 • Gestionarea reclamațiilor și a litigiilor;
 • Gestionarea cererilor legate de exercitarea drepturilor indicate în paragraful „Care sunt drepturile dumneavoastră?”;
 • Realizarea studiilor actuariale și statistice;
 • Marketing direct, in masura in care vă veți fi exprimat consimțământul in acest sens.

De asemenea, datele dumneavoastră sunt prelucrate pentru a respecta prevederile legale si reglementare în vigoare referitoare la  :

 • prevenirea si sanctionarea spalarii banilor si combaterea finantarii actelor de terorism;
 • aspecte fiscale, inclusiv dar nelimitat la obligaţia de raportare in scopuri FATCA (The Foreign Account Tax Compliance Act)  si CRS (Common Reporting Standard);
 • inregistrarea, evidenta si arhivarea documentelor fizice si electronice.

Pentru a vă oferi cele mai bune servicii și a continua imbunatatirea acestora, vom prelucra datele dumneavoastră în cadrul gestionarii relației noastre comerciale pentru realizarea activităților comerciale, cum ar fi acțiuni de fidelizare, anchete de satisfacție, sondaje, testări de produse sau jocuri și concursuri.

De asemenea, in temeiul consimtamantului dumneavoastra expres acordat in acest sens, vom putea prelucra datele dumneavoastră pentru a vă propune ofertele noastre comerciale (marketing direct) pentru produse și servicii similare și complementare celor la care ați subscris, personalizate în funcție de nevoile dumneavoastră, precum și cele ale partenerilor noștri. Puteți să vă retrageti  în orice moment consimțământul acordat sau va puteți modifica optiunile  (în conformitate cu articolul de mai jos „Care sunt drepturile dvs. „?).

Pentru siguranta operatiunilor noastre, implementăm o politica de prevenire si combatere a fraudei în asigurări, care poate duce la includerea pe o listă a persoanelor expuse riscului de fraudă.

Decizii individuale automatizate:

În anumite cazuri, analiza criteriilor de eligibilitate ale ofertei de asigurări la care doriți să subscrieți poate face obiectul unei decizii individuale automatizate care ne poate duce la a vă refuza cererea de asigurare. Aveți posibilitatea de a veni cu observații în privința acestei prelucrări prin transmiterea la aceeași adresă la care vă puteți exercita drepturile sau prin contactarea la numărul de telefon indicat cu ocazia refuzului.

Totodata, doar in scopul aplicarii legislatiei referitoare prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, clientii companiei sunt clasificati, in mod automat, in clase de risc de spalare de bani si finantare de terorism, in functie de criteriile mentionate de legislatia specifica.

 

    Cine poate accesa datele dumneavoastră?

Numai persoanele menționate mai jos vor putea avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal:

Datele cu caracter personal sunt destinate, în limitele atribuțiilor lor, angajatilor departamentelor noastre responsabile de gestionarea, de administrarea și execuția contractelor aferente dumneavoastra, imputernicitilor noștri, intermediarilor în asigurări, partenerilor, agenților, subcontractanților sau altor entități ale grupului, în cadrul exercitării atributiilor  lor.

De asemenea, ele pot fi transmise, dacă este cazul, co-asigurătorilor, reasigurătorilor, organismelor profesionale și fondurilor de garantare, precum și oricăror persoane implicate în contract, cum ar avocați, experți, magistrați și funcționari publici, curatori, tutori, investigatori, cadre medicale, consultanți medicali și personal autorizat, atunci când intervin în soluționarea cererilor de asigurare si/sau de despagubire.

Unele informații pot fi, de asemenea, transmise altor parti interesate de contract (contractant, asigurat,  beneficiar al contractului, precum și moștenitorilor și reprezentanții acestora; beneficiari ai unei cesiuni sau ai unei subrogari in drepturile din contract, precum și tuturor terțelor persoane autorizate, inclusiv instanțele de judecată, arbitri, mediatori, ministerele relevante, autoritățile de supraveghere și de control, precum și tuturor organismelor autorizate să le primească, cum ar fi auditorii și departamentele responsabile cu efectuarea controlului intern.)  

 

     În ce cazuri transferăm datele dumneavoastră în afara Uniunii Europene?

Datele necesare pentru îndeplinirea contractului dumneavoastră pot fi transferate, punctual, în cadrul executării contractelor, a gestionării acțiunilor sau litigiilor legate de activitatea societății (de exemplu: constatarea, exercitarea sau apărarea drepturi în instanță sau pentru nevoile de apărare a persoanelor) în țări care nu sunt membre ale Spațiului Economic European, a căror legislație de protecție a datelor cu caracter personal diferă de cea a Uniunii Europene.

Acestea pot fi, de asemenea, transferate, în mod regulat, către unul sau mai mulți prestatori localizați în afara Spațiului Economic European, în scopul gestionării contractului dumneavoastră.

În aceste cazuri, transferurile de date beneficiază de un cadru de reglementare precis și exigent (clauzele contractuale-tip, Decizii A.N.S.P.D.C.P., în conformitate cu modelele adoptate de catre Comisia Europeană), precum și de măsuri de securitate adecvate, care asigură protecția datelor cu caracter personal transferate.

 

     Cât timp sunt păstrate datele dumneavoastră cu caracter personal?

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt păstrate pe perioada relației contractuale, până la expirarea termenelor de prescripție legale si/sau a termenelor de arhivare prevazute in Nomenclatorul Arhivistic al companiei, cu respectarea principiului minimizarii duratei.

 

     Care sunt drepturile dumneavoastră?

Dispuneți de urmatoarele drepturi:

 • De acces (posibilitatea de a întreba dacă și care sunt datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră si acces la datele respective);
 • De rectificare (posibilitatea de a solicita rectificarea datelor inexacte referitoare la dumneavoastră);
 • De ștergere (posibilitatea de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră imediat ce sunt îndeplinite anumite condiții);
 • De restrictionare a prelucrării in conditiile legale;
 • De portabilitate a datelor dvs.

Dreptul la portabilitatea datelor dvs. personale este limitat la datele pe care ni le furnizați si pe care le prelucrăm în mod automat (prin urmare, datele aflate pe format de hârtie nu sunt vizate), în contextul executării unui contract încheiat sau când prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră.

Datele pe care le creăm, cum ar fi numărul de client, numărul de contract sau profilul de asigurat și prelucrările pe care le creăm pentru a respecta obligațiile reglementare și în interesul nostru legitim, cum ar fi lupta împotriva fraudei sau prospectarea comercială, sunt excluse din dreptul la portabilitate.

 • Puteți beneficia de dreptul de a vă opune, astfel:

 

Din motive legate de situația dumneavoastră particulară, ca datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră să fie subiectul prelucrării pe care o implementăm. În acest caz, natura specifică a situației dumneavoastră va trebui să fie clar argumentată.

De asemenea:

 •  Vă puteți retrage consimțământul in orice moment, dacă prelucrarea datelor dumneavoastră se bazează numai pe acesta, putând avea drept consecinta imposibilitatea pentru BRD ASIGURARI DE VIATA S.A. de a furniza produsul de asigurare solicitat ori de a continua relatia contractuala si fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate, facand dovada identității dumneavoastră și un motiv legitim, atunci când acesta este cerută prin lege:

 • Prin scrisoare  la adresa sediului social al BRD Asigurari de Viata S.A.
 • Sau prin formularul online disponibil pe pagina noastră https://www.brdasigurarideviata.ro
 • Pentru a permite o prelucrare eficientă a solicitării dumneavoastră, vă rugăm să indicați în mod clar dreptul pe care doriți să-l exercitați, precum și orice element care facilitează identificarea dumneavoastră (numărul de asigurat /membru, numărul de contract).

De asemenea, beneficiati de dreptul de a depune o plangere in fata autoritatii de supraveghere in materia datelor personale.

Pentru o cunoaștere mai bună a drepturilor dumneavoastră, puteți consulta de asemenea pagina Autoritatii Nationale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal din Romania (A.N.S.P.D.C.P.), accesibilă la următoarea adresa: www.dataprotection.ro.

 

     Prevederi specifice pentru înregistrările telefonice

BRD ASIGURARI DE VIATA S.A. poate înregistra conversațiile și schimburile de informatii ale dumneavoastră cu reprezentantii societății care asigură gestiunea contractelor, a daunelor și reclamațiilor în scopul dovedirii conținutului acestor schimburi, precum și în scopul îmbunătățirii calității serviciului.

Stocarea înregistrărilor telefonice se realizează pe durata termenului de prescripție aplicabil, cu respectarea principiului minimizarii duratei.

 

 

 

 

POLITICA GRUPULUI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL

 

Grupul Société Générale este un actor major în sectorul serviciilor financiare, cu peste 31 milioane de clienți individuali, profesionali, de afaceri și instituții financiare la nivel mondial. În activitatea lor, filialele Grupului întotdeauna au colectat, folosit și stocat anumite date cu caracter personal ale clienților lor pentru a putea să le ofere serviciile cele mai adecvate necesităților lor, dar și pentru a-și îmbunătăți în permanență ofertele.

 

În această eră digitală, volumul de date disponibile este în continuă creștere, permițând filialelor Grupului să ofere produse și servicii din ce în ce mai personalizate și adaptate la nevoile clienților lor.

Din acest motiv, Grupul Société Générale, conștient de cât de importantă este pentru clienții săi menținerea controlului asupra datelor cu caracter personal, își reafirmă angajamentul de a fi un jucător responsabil în modul în care se ocupă de astfel de date. În acest document, Grupul prezintă principiile-cheie ale politicii sale privind protecția și utilizarea datelor cu caracter personal. Aceste politici și principii sunt adaptate pentru fiecare filială și locație geografică în care operează Grupul, în conformitate cu reglementările locale.

 

     Angajamentul nostru de a proteja și menține securitatea datelor personale ale clienților noștri

În calitate de Grup responsabil, ne angajăm să protejăm și să păstrăm securitatea datelor personale ale clienților noștri împotriva oricărei încercări neautorizate de a le utiliza sau de a le dezvălui și împotriva oricărei divulgări care nu respectă angajamentele noastre privind protecția datelor.

Protecția și utilizarea responsabilă a datelor cu caracter personal a fost întotdeauna o componentă-cheie în activitățile  diferitelor noastre filiale. Avem experiență considerabilă și un portofoliu puternic, care confirmă că grupul nostru este un jucător de încredere în gestionarea datelor personale ale clienților noștri.

Am dezvoltat și implementat politici, proceduri și instrumente pentru a asigura în mod riguros operațiunile și sistemele noastre de informare.

 

 

     Angajamentul nostru de a utiliza datele în manieră etică și cu respectarea vieții private, pentru a oferi clienților noștri cele mai bune servicii posibile.

Datele personale ale clienților noștri sunt importante și prețioase. Ne angajăm să le folosim în mod etic și responsabil, în serviciile oferite clienților noștri. Ne angajăm să colectăm exclusiv datele necesare pentru îndeplinirea activităților noastre. Folosim aceste date pentru a oferi produse și servicii bancare de cea mai bună calitate și eficiență, dar care sunt și cele mai potrivite pentru așteptările și preferințele clienților noștri.

În acest scop, oferim instruire și încurajăm un sentiment de responsabilitate în rândul angajaților noștri în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal.

 

 

     Angajamentul nostru de a garanta informații clare și transparente

Garantăm clienților noștri că vom oferi periodic informații clare privind utilizarea datelor lor cu caracter personal prin cele mai adecvate metode de comunicare.

Aceasta implică comunicarea către clienți a condițiilor și a scopului utilizării datelor lor personale, precum si obtinerea consimtamantului acestora, in conformitate cu cerintele legale.

Garantăm, de asemenea, clienților noștri acces ușor la datele lor personale și ne angajăm să actualizăm aceste date în mod regulat. În cazul în care datele nu sunt actualizate sau conțin erori, garantăm clienților noștri posibilitatea de a modifica aceste date.

 

 

 

 

COOKIES

Ce sunt cookie-urile șI de ce sunt importante pentru internet?

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptata preferițelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.

Cookie-urile sunt fișiere de text, care conțin cantități mici de informații care sunt preluate în terminalul utilizatorului când acesta vizitează un site web, în masura în care utilizatorul acceptă folosirea acestor fișiere. Principala utilitate a cookie-urilor este aceea de a permite unui site web sp recunoască echipamentul unui utilizator. Acestea conțin informații care fac legătura între un utilizator al site-ului web și un web server. Dacă un utilizator accesează acel site web din nou, web server-ul va citi informația stocată anterior.

Această tehnologie de stocare automată a datelor este foarte răspândită și se folosește pentru a colecta informații precum tipul de browser și sistemul de operare, pagina sursă, denumirea domeniului din care vizitatorul s-a conectat la site-ul www.brdasigurarideviata.ro  cu scopul de a preîntâmpina nevoile clienților noștri, înțelegând cum aceștia folosesc pagina web.

Cookie-urile ne ajută să adaptăm conținutul site-ului web în funcție de preferițele dumneavoastră, îmbunătățind astfel calitatea serviciilor noastre și dezvoltarea de servicii noi.

 

Cum și de ce folosim cookie-uri și rolurile acestora

Noi folosim cookie-uri pentru a vă oferi un site web ușor de utilizat, sigur, eficient, care să ofere un conținut mai util și personalizat. Cookie-urile pe care le folosim sunt pentru monitorizarea performanței site-ului nostru web și pentru urmărire, pentru a ne asigura că beneficiați de cea mai bună experiență online.

Stocarea de cookie-uri pe calculatorul dumneavoastră ne oferă o modalitate ușoară și convenabilă pentru a personaliza sau a îmbunătăți experiența dumneavoastră pe site-ul nostru web și pentru a face următoarea vizită mai plăcută. Prin folosirea acestora se poate face legătura între informațiile conținute într-un cookie și informațiile dumneavoastră cu caracter personal colectate prin alte mijloace (de exemplu, formularele de înregistrare).

De asemenea, folosim cookie-uri pentru preferițele dumneavoastră de navigare, pentru a vă arăta pagina corectă în funcție de țară din care proveniți și ținem minte aceste setări pentru data viitoare când vizitați www.brdasigurarideviata.ro .

Cookie-urile tehnice sunt strict necesare pentru ca site-ul nostru web să funcționeze corect. Acestea se folosesc pentru a ține minte câmpurile pe care le completați într-un formular. Aceste cookie-uri nu pot fi dezactivate. Dacă veți continua, sunteți de acord cu acestea.

 

Tipuri de cookie-uri folosite și utilizarea de catre terți

Există două tipuri de cookie-uri: cele primare care sunt setate de domeniul site-ului web afișat în bara de adrese și cele terță parte, care provin din alte domenii și care includ elemente cum ar fi anunțuri sau imagini încorporate în prima pagină.

Pe site-ul nostru web folosim următoarele tipuri de cookie-uri:

Cookie-urile necesare - ne ajută să creăm un site web ușor de utilizat, permițănd funcții de bază cum ar fi navigarea pe pagini și accesul în zonele securizate ale site-ului web. Site-ul web nu poate funcționa corect fără aceste cookie-uri.

Cookie-urile de preferință - permit site-ului web să-și amintească informațiile care modifică modul în care site-ul se comportă sau arată, cum ar fi limba preferată sau regiunea în care va aflați.

Cookie-urile statistice - ne ajută să înțelegem modul în care dumneavoastră interacționati cu site-ul nostru web prin colectarea și raportarea informațiilor în mod anonim.

Clasificare

Nume

Furnizor

Scop

Expiră

Tip

Necesare [2]

ci_session

brdasigurarideviata.ro

Stochează informații despre sesiune

2 ore

HTTP Cookie

PHPSESSID

brdasigurarideviata.ro

Stochează informații despre sesiune

Sesiune

HTTP Cookie

Preferințe [2]

_CoverPop

brdasigurarideviata.ro

Stabilește dacă un pop-up suplimentar este afișat unui utilizator sau nu

1 zi

HTTP Cookie

fuel_lang_

brdasigurarideviata.ro

Memorează versiunea lingvistică a unui site web ale utilizatorului

2 ani

HTTP Cookie

Statistici [3]

_ga

brdasigurarideviata.ro

Înregistrează un ID unic care este utilizat pentru a genera date statistice despre modul în care vizitatorul folosește site-ul web.

2 ani

HTTP Cookie

_gat

brdasigurarideviata.ro

Utilizat de Google Analytics pentru a reduce rata solicitarilor

Sesiune

HTTP Cookie

_gid

brdasigurarideviata.ro

Înregistrează un ID unic care este utilizat pentru a genera date statistice despre modul în care vizitatorul folosește site-ul web.

Sesiune

HTTP Cookie

 

Cookie-urile – securitatea si confidentialitatea datelor personale

De la apariția cookie-urilor pe Internet s-au răspândit păreri greșite despre ele, cele mai multe bazate pe impresia că ele ar conține întotdeauna cod executabil; în realitate ele sunt doar fisiere texte și nu pot să execute nicio operație. Ele nu sunt nici spyware și nici viruși informatici.

În general browser-ele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Utilizatorul trebuie să se asigure că browserul este mereu up-datat. Multe dintre atacurile informatice bazate pe cookie-uri se realizează exploatând punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.

 

Managementul cookie-urilor/ al preferițelor prin intermediul setarilor browser-ului

Toate browser-ele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Acestea se găsesc de regulă în “opțiuni” sau în meniul de “preferițe” al browser-ului.  Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie aceptate sau browser-ul poate fi setat să accepte cookie-uri doar de la un site web  anume.

Puteți folosi următoarele link-uri pentru a seta utilizarea cookie-urilor, în funcție de tipul de browser folosit:

Mozilla Firefox

Google Chrome

Internet Explorer

 

Refuz utilizare cookie

Toate browser-ele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Acestea se găsesc de regulă în “opțiuni” sau în meniul de “preferițe” al browser-ului.  Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie aceptate sau browser-ul poate fi setat să accepte cookie-uri doar de la un site web  anume.Nu este necesar să utilizați cookie-urile ca să puteți utiliza sau să vizualizați site-ul nostru web, cu toate că există posibilitatea să nu aveți acces la toate caracteristicile site-ului web.

 

Actualizari

Aceste site web este proprietatea BRD Asigurări de Viață S.A. și ne rezervăm dreptul de a face orice completări sau modificări sunt necesare.

 

 

 

CONTACT

Pentru mai multe detalii cu privire la activitatile de prelucrare efectuate de catre BRD Asigurări de Viață S.A., precum și cu privire la drepturile de care beneficiați în acest context, puteți:

 • adresa o cerere (în format letric/electronic prin e-mail) către: office.brdasigurarideviata@brd.ro
 • contacta Responsabilul privind protecția datelor
  • adresa de e-mail: dataprotection@brd.ro
  • telefon: +4021. 301.43.81
  • posta: Str. Gheorghe Polizu, nr. 58-60, sector 1, cod poștal 011062, București, Bucharest Corporate Center

 

 

 

FORMULARE EXERCITARE DREPTURI